Senast uppdaterad: 03/21/2019

Omfattning och syfte

Bombardier Recreational Products Inc. tillsammans med sina samarbetspartners och dotterbolag, ("BRP", "vi", "oss", "vår") är världsledande inom motorsportfordon och framdrivningssystem.

Vi är fast beslutna att skydda din integritet och är öppna över hur vi samlar in, använder och lämnar ut dina personuppgifter (enligt nedanstående definition). Denna sekretesspolicy gäller information, inklusive personuppgifter, som samlats in om dig av BRP. Syftet med denna sekretesspolicy är att informera dig om BRP:s tillvägagångssätt vid insamling, användning och utlämning av personuppgifter som kan tillhandahållas genom åtkomst till, eller användning av, våra webbplatser eller tjänster och relaterade produkter, eller som har samlats in av oss på annat sätt.

Denna sekretesspolicy förklarar även hur du kan kontakta oss om du har frågor om, vill göra en ändring av eller ta bort några personuppgifter som BRP har sparat om dig. Vi rekommenderar uttryckligen att du tar dig tid att läsa denna sekretesspolicy och sparar den för framtida bruk.


Personuppgifter

I den här sekretesspolicyn innebär "Personuppgifter" information om en identifierbar fysisk person.
 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in

Information som lämnas av registrerade

Vi samlar in information som du frivilligt lämnar till oss, som namn, kommunikationsspråk, telefonnummer, adress och e-postadress, till exempel om du ber om mer information om BRP:s produkter och tjänster eller kontaktar kundtjänst  för hjälp med dina BRP-produkter eller för eftermarknadsservice.


Information som samlas in automatiskt

Vi samlar automatiskt in information om dig. Detta kan vara information som samlas in genom användning av cookies och liknande teknik när du använder, besöker eller interagerar med oss via våra webbplatser. Vi kan till exempel samla in information om den typ av enhet du använder för att få åtkomst till våra webbplatser, operativsystem och version, din IP-adress, din allmänna geografiska position enligt din IP-adress, din webbläsartyp, vilka sidor du besöker på våra webbplatser och om och hur du interagerar med innehållet på våra webbplatser.


Information som samlas in från andra källor

Vi kan ta emot information om dig, som exempelvis demografisk information från andra källor, inklusive från tredje part som återförsäljarnätverkspartners och partners med vilka vi erbjuder tjänster under samma varumärke eller utför gemensamma marknadsaktiviteter. Vi kan även ta emot information om dig från sociala medie-plattformar som exempelvis Facebook och Twitter när du interagerar med oss på de plattformarna. Vi skyddar uppgifter som inhämtats från tredje part på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy och vi följer även andra begränsningar som datakällan kräver.


Information som samlas in efter konsumentinteraktioner med BRP

Vi har tagit fram exempel på olika tillfällen när det är möjligt att BRP kan samla in personuppgifter från kunder. Kundernas interaktioner med BRP har delats upp i följande segment:


Få mer information om BRP

När du samlar information om BRP kan du fysiskt eller virtuellt besöka en plats vi representerar. Exempel på detta kan vara att surfa på vår webbplats, ringa våra interna försäljare, besöka en BRP-ägd affär fysiskt, prenumerera på nyhetsbrev från BRP, delta i BRP-sponsrade tävlingar och pristävlingar, eller delta i BRP-sponsrade evenemang. För att får mer information om BRP-produkter kan du frivilligt ge oss personuppgifter som namn, adress och e-postadress vid sådana interaktioner. Vi kan även samla information om dig online via cookies eller liknande teknik när du besöker våra webbplatser. Vi använder denna information för att berätta om evenemang och produkter som erbjuds av BRP. Dessutom hjälper IP-adressen oss att förstå geografisk information om våra webbplatsbesökare bättre, så att vi kan förbättra våra webbplatser för alla. Det är ett berättigat intresse för oss att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.


Köpa BRP-produkter

När du har bestämt dig för att köpa en BRP-produkt erbjuder vi ett sätt för kunderna att köpa direkt från oss på våra webbplatser eller från en BRP-återförsäljare. När du köper från oss uppmanas du att lämna uppgifter så att vi kan slutföra ditt köp. Vi använder dessa uppgifter för att slutföra transaktionen, följa upp med dig om ditt köp, hjälpa dig med eventuella leveransproblem, hantera returer, erbjuda eftermarknadsservice och hjälpa till med andra problem som rör köpet av dina BRP-produkter. Att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Observera att vi inte sparar några betalnings- eller kreditkortsuppgifter. Vi använder endast betalningsinformation i samband med köpet av BRP-produkter.


Registrering av dina BRP-produkter

När du registrerar din BRP-produkt för ägande-, säkerhetsåterkallelse- och garantiändamål, samlar BRP in uppgifter som exempelvis namn, adress och e-postadress. Det är ett krav att ange dessa uppgifter för att registrera din BRP-produkt. Vi samlar in dessa uppgifter för att fastställa äganderätten till enskilda BRP-produkter, utföra eventuella säkerhetsåterkallelser och erbjuda garanti- och eftermarknadsservice till dig. Det är ett berättigat intresse för oss, och viktigt för dig när det gäller säkerhetsåterkallelser, att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.


Få hjälp från BRP

Ibland kan du behöva kontakta kundtjänst  för hjälp med dina BRP-produkter. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga service, kan det hända att vi samlar in vissa uppgifter från dig eller dina BRP-produkter. Vi samlar in dessa uppgifter för att ge dig bästa möjliga och mest effektiva kundstöd.
 

Hur använder vi dina personuppgifter

BRP använder uppgifterna vi samlar in för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna i vårt utbud, vilket även omfattar data för att förbättra och göra din upplevelse mer personlig. Vi använder även uppgifterna för att kommunicera med dig, exempelvis för att informera om ditt konto, nya produkter eller tjänster från BRP, säkerhetsuppdateringar och andra typer av uppdateringar. BRP använder uppgifterna för följande ändamål:


Kundstöd

Vi använder uppgifter för att svara på kundförfrågningar, felsöka produktproblem, reparera kunders BRP-produkter och tillhandahålla andra kundsupporttjänster.


Produktförbättringar

Vi använder uppgifter kontinuerligt för forskningsändamål och för att utveckla och förbättra BRP:s produkter och tjänster, inklusive att bibehålla och förbättra prestandan på våra produkter och tjänster, genom att utveckla och lägga till nya funktioner eller förmågor.


Säkerhet, stöldskydd och tvistelösning

Vi använder uppgifter för att skydda säkerheten för våra BRP-produkter och kunder, för att upptäcka och förhindra stöld samt för att lösa tvister och verkställa våra avtal.


Affärsverksamhet

Vi använder uppgifter för att utveckla aggregerad analys och affärsinformation så att vi kan driva och skydda vår verksamhet, ta informerade beslut och rapportera om hur vår verksamhet går.


Kommunikation, personalisering, marknadsföring och reklam

Vi använder de uppgifter vi samlar in för att skicka och personalisera vår kommunikation till dig. Vi kan exempelvis kontakta dig via e-post eller någon annan form av elektronisk kommunikation för att informera dig om nya produkter eller tjänster från BRP, för att erbjuda personaliserad service, för att uppdatera dig om ett supportärende eller med en inbjudan om att delta i en undersökning. Vi använder även cookies och liknande teknik för att du ska få den BRP-reklam som är mest relevant för dig.


Försäljning och eftermarknad

Vid fordonsförsäljning och eftermarknadstjänster används dina uppgifter för att hantera ditt köp, konfigurera och serva ditt BRP-fordon. BRP samlar in dina kontaktuppgifter, fordonskonfigurationsuppgifter samt försäljnings- och tjänsteuppgifter från köp, service eller reparation av ett fordon hos dem som en del av försäljningen eller tjänsten och kommer att använda uppgifterna för att erbjuda de tjänster du begär och informera dig om eventuella frågor angående ditt fordon. BRP kan använda denna information för felsökning av tekniska eller andra problem avseende leveransen av dessa tjänster.

Ovanstående personuppgiftsansvariga kan även ta emot begränsad fordonspositionsinformation under reparationsprocessen, som endast kommer att användas i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.

För de ändamål som anges ovan kan BRP överföra dessa uppgifter till auktoriserade återförsäljare och andra samarbetspartners eller dotterbolag. Detta kan omfatta uppgifter du har tillhandahållit till dessa företag, eller som genereras genom din användning av BRP:s produkter, exempelvis kontaktuppgifter, preferenser, kundhistorik, fordonsdata, appanvändning och onlinebeteende.

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter

Personuppgifter som har samlats in av BRP kan överföras till ett begränsat antal tredje parter. I sådana fall lämnar vi ut dina personuppgifter till dessa agenter eller underleverantörer men endast för att de ska kunna utföra tjänster på BRP:s vägnar och enligt anvisningar från BRP och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Informationen lämnas på ett säkert sätt, med ett konsekvent säkerhetsprotokoll mellan BRP och tredje part. När BRP lämnar ut informationen till andra parter säkerställer vi att de endast använder dina personuppgifter för det avsedda ändamålet. Säkerhetsåtgärder har vidtagits för att de inte ska kunna missbruka detta avtal.

Förutom de BRP-företag som redan har angetts förekommer följande typer av tredje parter:

  • Valda marknadsföringsbyråer, inklusive call centers, som genomför marknadsföringskampanjer på BRP:s vägnar

  • Auktoriserade BRP-återförsäljare och BRP-distributörer

  • Tryckerier

När vi lämnar ut uppgifter till tredje part, kan dina personuppgifter komma att överföras till länder där dataskyddslagstiftningen ger ett sämre skydd för dina personuppgifter än i ditt land. Vi är mycket noggranna när det gäller att skydda dina personuppgifter och har inrättat adekvata mekanismer för att skydda dem när de överförs internationellt. Vi överför dina personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och kommer att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i tillräcklig omfattning av alla tredje parter som har tillgång till dina uppgifter.

BRP kan även komma att lämna ut och/eller överföra personuppgifter till en tredje part vid ett/en föreslaget/föreslagen eller faktisk(t) köp, försäljning (inklusive likvidation, realisering, utmätning eller återtagande), leasing, fusion, sammanslagning, eller något/någon annan typ av förvärv, avyttring, försäljning, överlåtelse eller finansiering av hela eller någon del av BRP, eller av någon av de verksamheter eller tillgångar eller aktier i BRP eller någon av dess affärsenheter, för att du ska ha möjlighet att erhålla samma produkter och tjänster från tredje part även fortsättningsvis.


BRP:s rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

BRP kommer att använda dina uppgifter enligt ovanstående beskrivning i den utsträckning det är tillåtet enligt sekretesslagstiftningen i de länder vi verkar i. BRP följer då den strängare lagstiftningen för att säkerställa att vi uppfyller olika normer ur ett globalt perspektiv. BRP kommer då även att respektera följande principer:

  • Då BRP har fått ditt samtycke

  • Då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal

  • Då BRP har en rättslig förpliktelse

  • Då det finns ett grundläggande intresse för den registrerade

  • Då en uppgift utförs för allmänt intresse

  • Då det finns ett berättigat intresse 

BRP förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till tredje part om lagstiftning, bestämmelser, husrannsakningsorder, stämning eller domstolsbeslut så kräver eller bemyndigar oss att göra detta.

Hur länge behåller vi informationen

Vi behåller endast dina uppgifter så länge som krävs för det ändamål vi inhämtade dem för och för eventuella andra tillåtna anknutna ändamål. I händelse av att uppgifter används för flera ändamål, kommer vi att behålla dem tills ändamålet med den längsta perioden upphör; men vi kommer att upphöra med all användning av uppgifterna för ett ändamål med en kortare period när den perioden löper ut.

Dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt och åtkomsten är strängt begränsad till endast de personer som behöver använda dem för det relevanta ändamålet.

Lagringstiderna baseras på affärsbehov och dina uppgifter som inte längre behövs anonymiseras irreversibelt eller förstörs på ett säkert sätt.

Du behåller rätten att när som helst återkalla ett samtycke.

Cookies

BRP använder cookies för att hantera vår webbplats och våra e-postprogram. Vi använder inte cookies för att samla in eller lagra personuppgifter. En cookie är en liten fil som placeras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för att lagra icke-personlig information som används för att hantera din upplevelse av webbplatsen, exempelvis vilken typ av webbläsare du använder. En cookie kan även lagra preferensinformation för att anpassa din webbplatsupplevelse. De flesta webbläsare låter dig hantera cookies via inställningarna.

Cookies hjälper oss förstå hur konsumenter använder våra webbplatser och e-post så att vi kan ta fram bättre tjänster i framtiden.


Hur vi skyddar dina personuppgifter

BRP vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som samlas in från dig skyddas mot förlust och otillbörlig åtkomst. Detta skydd gäller i relation till information som lagrats både i elektroniskt format och pappersformat. Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till fysiska personer med ett affärsbehov som motsvarar ändamålet för vilket uppgifterna tillhandahölls. BRP använder dessutom allmänt erkänd informationssäkerhetsteknik, exempelvis brandväggar och åtkomstkontrollrutiner, för att skydda personuppgifter mot förlust och otillbörlig åtkomst.


Överföring av personuppgifter

För vissa berättigade affärsändamål kan det vara nödvändigt för BRP att till tredje part överföra personuppgifter som berör anställda hos BRP, dess kunder eller partners. Om detta inte sker i enlighet med ett lagstadgat krav, måste det vid varje tillfälle kontrolleras om det strider mot några av den registrerades intressen som förtjänar att skyddas. Vid överföring av personuppgifter till tredje part måste villkoren som anges under Behandling av personuppgifter uppfyllas. Om mottagaren finns i ett värdland som skiljer sig från det ursprungliga landet, måste lagstiftningen i värdlandet garantera en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med denna policy. Detta gäller inte om dataöverföringen utförs i enlighet med ett lagstadgat krav. Under alla omständigheter måste mottagaren före dataöverföringen förbinda sig, genom ett databehandlingsavtal, att endast använda uppgifterna för det angivna ändamålet. Personuppgifter får överföras till statliga institutioner eller myndigheter i den mån det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. I den händelse att personuppgifter överförs till BRP från tredje part, måste det säkerställas att personuppgifterna har samlats in på laglig väg, i enlighet med dataskyddlagstiftningen och att den användning som denna behandling av personuppgifter avser är tillåten.


Överföring av personuppgifter internationellt

För personuppgifter som omfattar europeiska medborgare, kommer överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen att granskas noggrant innan överföringen sker för att säkerställa att den faller inom de ramar som fastställs genom dataskyddsförordningen. Detta beror delvis på Europeiska kommissionens bedömning av lämpligheten av de säkerhetsåtgärder för personuppgifter som gäller i mottagarlandet och detta kan förändras med tiden.


Länkar till tredje parters webbplatser

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part. Du bör vara medveten om att de som driver de webbplatser som det finns länkar till på vår webbplats också kan samla in dina personuppgifter (inklusive information som genereras via användning av cookies) när du besöker deras webbplatser via en länk. BRP påtar sig inget ansvar för hur sådana tredje parter samlar in, använder eller lämnar ut dina personuppgifter och det är därför viktigt att du läser deras sekretesspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem.
 

Skydd av barns integritet

BRP:s webbplatser är inte riktade mot eller avsedda för användning av barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 16 års ålder. Barn under 16 års ålder ska inte registrera sig eller tillhandahålla personligt identifierbar information till BRP utan tillåtelse från en förälder eller juridisk vårdnadshavare.

Ändringar av denna sekretesspolicy

BRP förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i denna sekretesspolicy. Den sekretesspolicy som från tid till annan publiceras på denna webbplats ska anses vara den då gällande sekretesspolicyn.
 

Dina rättigheter till dina uppgifter

Under förutsättning att du på relevant sätt styrker din identitet för BRP kan du

fråga BRP vilka personuppgifter vi har om dig och be oss att korrigera dem om de inte stämmer,

begära att de raderas och be oss om en kopia av uppgifterna,

be oss att sluta använda dina personuppgifter – det enklaste sättet att göra detta är att återkalla ditt samtycke, vilket du kan göra när som helst, antingen genom att klicka på avanmälningslänken i slutet på alla nyhetsbrev eller genom att skicka ett e-postmeddelande, skriva eller ringa till oss via nedanstående kontaktuppgifter,

kan du hjälpa oss att se till att dina personuppgifter är korrekta genom att meddela oss om några uppgifter ändras. Om du har några frågor om BRP:s sekretesspolicy eller vill klaga på vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss på något av följande sätt:

Mail: 

Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Kanada

Vi åtar oss att arbeta med dig för att uppnå en rättvis lösning på alla klagomål eller problem du har angående vår användning av dina personuppgifter. Om du ändå anser att vi inte har kunnat hjälpa dig med ditt klagomål eller problem kan du ha rätt att lämna in ett klagomål hos dataskyddsmyndigheten (om det finns någon sådan) eller tillsynsmyndigheten i ditt land.